29 EYLÜL 2012 SRC 1 SINAV SORULARI

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
29 EYLÜL 2012 SRC 1 SINAV SORULARI - 5.0 out of 5 based on 9 votes
Kullanıcı Oyu:  / 9
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

src1sinavsorularivecevaplar10

SRC 1 SINAV SORULARI

src sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları, src sınav soru ve cevapları, src sınav soruları indir, src1 sınav soruları, src 1 sınav soru ve cevapları, haziran src 1 sınav soruları, src sınav soruları ve cevapları pdf,

29 EYLÜL 2012 SRC 1 SINAV SORULARI

1)  “KavŞaklar kazaların oluŞmasında büyük bir potansiyeldir.”

KavŞaklara yaklaŞmada sürücüler için en doğru davranıŞ aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Trafik ışığı yeşil yanıyorsa hız kesmeden devam edilmeli.
B) Trafik ışığı yeşil yanarken kavşakta trafik yoğunluğu olsa bile geçiş hakkı kullanılmalı.
C) Yavaşlamalı ve gitmek istenilen yönün sinyali verilmeli.
D) Kavşaktan düz geçilecekse 3 veya 4 şeritli yollarda en sol şeride erken girilmeli.

2)  Motorlu araçlarda; viraj içinde gereğinden fazla gaza basmanın veya fren yapmanın etkileri aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Viraj daha güvenli ve hızlı dönülür.
B)  Merkez-kaç kuvveti azalarak güvenli dönüş sağlanır.
C) Tekerleklerin yol ile teması daha da artar ve kayma hareketi önlenir.
D) Tekerleklerin yol ile teması daha da azalır ve kayma hareketi kolaylaşır.

3)Sınır kapısının bulunduğu il ve bağlandığı ülke eŞleŞtirmesinde aŞağıdakilerden  hangisi doğrudur?

A)Türkgözü sınır kapısı - Ardahan - Gürcistan
B)Habur sınır kapısı - Şırnak - İran
C)İpsala sınır kapısı - Edirne - Bulgaristan
D)Hamzabeyli sınır kapısı - Kırklareli - Yunanistan

4)Reaksiyon mesafesi aŞağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A) Yol zemininin çamurlu olmasına,
B)  Sürücünün yorgun olup olmadığına,
C) Araç lastiklerinin yeniliğine,
D) Yolun eğimine,

5)  "Çekilen aracın freni bozuk ise, çeken araç ile arasındaki açıklığın 1 metreden fazla olmaması, bağlantının iki aracın birbirine yaklaŞmalarını önleyecek Şekilde (çeki demiri) olması, bu halde saatte ............, diğer hallerde ...........kilometreden fazla hızla sürülmemesi zorunludur."

Yukarıdaki boŞlukları doldurunuz.

A) 10 kilometre - 15 kilometre
B) 15 kilometre - 20 kilometre
C) 20 kilometre - 25 kilometre
D) 20 kilometre - 30 kilometre

6)  KavŞaklar, tüneller, köprüler ve bağlantı yollarında ve buralara, yerleŞim birimleri içinde ve yerleŞim birimleri dıŞında; en az kaç metre mesafede duraklama yapılamaz?

A) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 100 metre
B)Yerleşim birimleri içinde 10 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre
C)Yerleşim birimleri içinde 15 metre, yerleşim birimleri dışında 140 metre
D) Yerleşim birimleri içinde 5 metre, yerleşim birimleri dışında 150 metre

7)  Yan yana çizilmiŞ  iki devamlı çizginin anlamı nedir ve bu çizgi boyunca hangi yasak getirilmiŞtir?

A) Çizgi boyunca durmak, duraklamak ve park etmek yasaktır.
B)  Karayolunu tek yönlü yol durumuna getirmiştir ve öndeki araçları geçmek yasaktır.
C) Karayolunu tek yönlü hale getirmiştir ve ağır araçların sol tarafa geçmesi yasaktır.
D) Karayolunu bölünmüş yol durumuna getirmiştir ve çizgilerin soluna geçmek kesinlikle yasaktır.

8)  Hız ile sürücünün görüŞ açısı arasında nasıl bir iliŞki vardır?

A)  Hız arttıkça görüş açısı çoğalır.
B)   Hız arttıkça görüş açısı sabitlenir.
C)   Hız arttıkça görüş açısı azalır.
D)  Hızla görüş açısı arasında bir ilişki yoktur.

9)  KavŞaklara yaklaŞırken kaç metre kala Şerit değiŞtirmek  yasaktır?

A) Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 150 m.
B)  Yerleşim birimi içinde 30 m, yerleşim birimi dışında 200 m.
C) Yerleşim birimi içinde 60 m, yerleşim birimi dışında 250 m.
D) Yerleşim birimi içinde 70 m, yerleşim birimi dışında 300 m.

10) Sisli havalarda, aracın kayganlık faktörü arttığında aŞağıdakilerden hangisi yapılır?

A)  Hız azaltmadan yola devam edilir.
B)   Takip mesafesini arttırarak, yolun sağındaki yol çizgisi takip edilir.
C)   Uzun farlar yakılarak, hız azaltmadan yola devam edilir.
D)  Kısa farlar yakılarak, hız kesmeden yola devam edilir.

11) GeçiŞ üstünlüğüne sahip araçların giriŞ ve çıkıŞ yerlerini gösteren iŞaret levhalarına her iki yönde kaç metre mesafede park etmek yasaktır?

A)   5 
B) 10
C) 15
D) 20

12) KavŞaklarda ilk geçiŞ kurallarından hangisi  yan lı Ştı r?

A) Bütün sürücüler doğru geçmekte olan tramvaylara yol vermelidir.
B)  Ana yoldaki sürücüler tali yoldan çıkan sürücülere yol vermelidir.
C) Dönel kavşak dışındaki sürücüler kavşak içindeki araçlara yol vermelidir.
D) Kontrolsüz kavşaklarda sağdaki araca yol verilmelidir.

13) Ticari amaçla yük ve yolcu taŞımacılığı yapan araç sürücülerinin hafta tatili ile ilgili olarak aŞağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
B)  5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 1 gün
C) 5 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün
D) 6 günlük araç kullanma süresinden sonra en az 2 gün

14) BirleŞik 2 hafta içinde toplam araç kullanma süresi kaç saati aŞamaz?

A) 60 saat
B) 70 saat
C) 80 saat
D) 90 saat

15) “Uluslararası  Karayolu  TaŞımacılığı  Yapan  TaŞıtlarda ÇalıŞan Personelin  ÇalıŞma Sürelerine  İliŞkin  Avrupa AnlaŞması” (AETR)’na göre; yirmidört saatlik süre içinde sürücünün dinlenme süresi kesintisiz en az toplam kaç saattir?

A)  6 saat
B)   9 saat
C)  11 saat
D)  15 saat

16) “Uluslararası  Karayolu  TaŞımacılığı  Yapan  TaŞıtlarda ÇalıŞan Personelin  ÇalıŞma Sürelerine  İliŞkin  Avrupa  AnlaŞması”  (AETR)’na  göre  kesintisiz  günlük  dinlenme süresi 11 saattir. Sabit bir  hafta içinde 3 defadan fazla olmamak üzere bu süre en az kaç saate düŞürülebilir?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

17) “Kendini tanıma penceresi”ne göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lı Ştır ?

A)  Kendince veya başkalarınca bilinmeyen alan bilinmeyen alandır.
B)   Kendince ve başkalarınca bilinen alan açık alandır.
C)   Kendince bilinmeyen fakat başkalarınca bilinen alan kör (yarı açık) alandır.
D)  Kendince bilinen fakat başkalarınca bilinmeyen alan kör (yarı açık) alandır.

18) AŞağıdakilerden hangisi sürüŞ yeteneğini etkileyen zihinsel süreçlerden biridir?

A) Öfke
B)  İşitme
C)  Yaş
D) Bedensel Sakatlık

19) AŞağıdakilerden hangisi kiŞiliği etkileyen faktörlerdendir?

A)  Örnek aldığı kişi gibi konuşmak veya giyinmek.
B)   Kişilerin görünüşüne bakarak işe almak.
C)   Kişiyi tanıdıktan, inceledikten sonra onun hakkında karar vermek.
D)  Kişi hakkında duyumlara bakarak incelemeden karar vermek.

20) Bir kiŞinin  kendisini karŞısındaki  kiŞinin  yerine koyarak, olaylara onun bakıŞ  açısıyla bakması ve o  kiŞinin  duygu ve düŞüncelerini  doğru olarak anlaması, hissetmesi ve bu durumu ona iletmesi sürecine ne ad verilir?

A) Kişilik tanımı yapabilme yeteneği
B)  Empati yeteneği
C) Bireyin kendini ifade edebilme gücü
D) Yaratıcılık yeteneği

21) Sürücünün  sicil  bilgileri,  iŞ    deneyimi,  sağlık  ve  eğitim  durumu,  sürücü  belgesi uygunluğu, sürücü kariyer planlaması, sürücü eğitimi ve gerekli sertifikaların tedariki, sürücü  harcırahlarının  tespiti  ve  güzergah  avanslarının  belirlenmesi  gibi  bileŞenler aŞağıdakilerden hangisinin temel bileŞenleridir?

A) Sürücü bilgi takip sistemi
B)  Müşteri İlişkileri Yönetimi
C)  Güzergah Planlama
D) Depo Antrepo Operasyonları

22) 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan suçların bir örgüt faaliyeti çerçevesinde iŞlenmesi halinde verilecek ceza aŞağıdakilerden  hangisidir?

A)  Hafif para cezası
B)   Hafif hapis cezası
C)   Ağır para cezası
D)  Verilecek ceza iki kat artırılır

23) Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre aŞağıdaki ifadelerden hangisi  yan lı Ştır?

A) Özel kafeslerinde, evcil hayvanlar bagaj taşımaya mahsus bölümlerde taşınabilir.
B)  Yolcu beraberinde olmayan, ticari eşya ve kargo taşınabilir.
C) Taşıtın bagaj taşınmasına mahsus bölümleri dışında eşya taşınamaz.
D) Taşıtın izin verilen azami yüklü ağırlığını aşacak şekilde bagaj yüklenemez ve taşınamaz.

24) I - Araçla ilgili bilgilere eriŞim.
II - Sürücü denetiminin sağlanması.
III - Personelin eğitilmesi.
IV - İnternetten araç izleme.

Yukarıdakilerden hangileri “Mobil İzleme Sisteminin”  faydalarındandır?

A)  I-II-IV
B)   I-III-IV
C)  I-II-III-IV
D)   I-II-III

25) "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" na göre, aŞağıdakilerden hangisi  yan lı Ştır?

A)  Teşekkül halinde kaçakçılık suçunun işlenmesi, ağırlaştırıcı bir sebep olarak otaya çıkar.
B)  İthali kanun gereği yasak olan bir eşyanın ithal edilmesi gibi ihracı da kanunen yasak olan eşyanın ihracı kaçakçılık suçunu meydana getirir.
C)  Emniyet Genel Müdürlüğü kaçakçılığı önleme, izleme ve soruşturma ile görevli olan
birimlerden birisidir.
D)  Kaçakçılık  suçunun  işlenmesinde  "mesleki  kolaylık"  hali  hafifletici  bir  sebep  olarak
kabul edilir.

26) 5607  sayılı  Kaçakçılıkla  Mücadele  Kanunu'na  göre,  yolcuların,  gümrük  mevzuatına göre zati ve hediyelik eŞya kapsamı dıŞında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eŞyası arasında veya taŞıma araçlarında çıkan ya da baŞkasına ait olduğu halde kendi zati eŞyasıymıŞ gibi gösterdikleri eŞyanın gümrük vergileri,

A)  Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
B)  Gümrük idarelerince iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir
C)  Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşyaya elkonur
D)  Gümrük idarelerince üç kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir

27) Sigorta poliçelerinde aksi kararlaŞtırılmadı  ise, poliçenin baŞlama ve bitiŞ  günlerinde sigorta Türkiye saati ile kaçta baŞlar ve kaçta sona erer?

A)  Sabah 08.30 da başlar, akşam  17.30 da biter.
B)   Sabah 08.30da başlar, akşam 17.00 da biter
C)   Öğlen 12.00 da başlar, öğlen 12.00 de biter
D)  Sabah 09.00 da başlar, akşam 17.30 da biter

28) Yolcu taŞımalarında, duraklamalar dahil olmak üzere taŞıtın kalkıŞ noktasından varıŞ noktasına kadar olan seyahati süresince meydana gelebilecek zararları karŞılamak için hangi sigortayı yaptırmak zorundadır?

A) Mali Sorumluluk Sigortası
B)  Kasko Sigortası
C) CMR Sigortası
D) Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası

29) Sigorta sözleŞmesinden doğan bütün talepler ne kadar sürede zaman aŞımına uğrar?

A) Bir yılda
B)  İki yılda
C)  Beş yılda
D)  On yılda

30) Karayolu TaŞıma Kanunu’na göre; sigortacılar hak sahibinin kaza veya zarara iliŞkin belgeleri sigortacıya ilettiği tarihten itibaren, sorumluluk sigortası sınırları içinde kalan miktarı hak sahibine kaç iŞ günü içerisinde ödemek zorundadır?

A) 5 iş günü içinde
B)  8 iş günü içinde
C) 10 iş günü içinde
D) 30 iş günü içinde

31) Haritalarda   Şehir   merkezlerinin   altında   yazılı   rakamlar   aŞağıdakilerden hangisi hakkında bilgi verir?

A) O şehrin deniz seviyesinden yüksekliğini (rakımını)
B)  O şehrin nüfusunu
C) O şehrin km olarak genişliğini
D) Ölçek oranını

32) AŞağıdakilerden hangisi ülke, kıta gibi geniŞ alanları göstermek için kullanılan ve ölçeği 1/500.000 den küçük olan haritalardır?

A) Küçük ölçekli haritalar
B)  Siyasi haritalar
C) Büyük ölçekli haritalar
D) Beşeri ve ekonomik haritalar

33) Kırıkları, çıkık ve burkulmalardan ayıran fark aŞağıdakilerden hangisidir?

A) Çıkık ve burkulmalarda şişme görülür, kırıklarda görülmez.
B)  Çıkık ve burkulmalarda ağrı görülür, kırıklarda görülmez.
C) Çıkık  ve  burkulmalar  kemiklerin  her  bölgesinde  görülür,  kırıklar  eklem  bölgesinde görülür.
D) Çıkık  ve  burkulmalar  hareketli  eklem  bölgelerinde  görülür,  kırıklar  kemiklerin  her bölgesinde görülebilir.

34) Göğüsteki açık     yaralanmanın en önemli        tehlikelerinden           birisi aŞağıdakilerden
hangisidir?

A) Kalp atışının artması
B)  Kalp atışının azalması
C) Yaranın kolay mikrop alması
D) Göğüs kafesine giren havanın akciğeri küçültmesi

35) Kapalı karın yaralanmasında darbe alınan yere aŞağıdakilerden hangisi uygulanır?

A) Ağrı kesici merhem sürülür.
B)  Alkolle masaj yapılır.
C) Sıcak tatbik edilir.
D) Soğuk tatbik edilir.

36)  I - Kanayan yere parmakla basınç uygulamak.
II - Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak.
III - Turnike uygulamak.
IV - Kanayan bölgeye tütün veya tentürdiyot sürmek.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri kanama  durdurma metodu olarak uygulanmaz?

A) Yalnız I
B)  Yalnız III
C)  Yalnız IV
D) I ve III

37) Kaygan    zeminli            bir       viraja girildiğinde      araç    önden  kaymaya baŞladığında aŞağıdakilerden hangisini yapmak doğrudur?

A) Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.
B)  Frene basmamak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
C) Frene basmak ve direksiyonu kayan yönde çevirmek.
D) Gaza basmak ve direksiyonu kayan yönün tersine çevirmek.

38) Motorlu araçların dengesini bozan yol kesimlerinden en  etkili olanı aŞağıdakilerden
hangisidir?

A) Tepe üstleri
B)  Dönemeçler
C)  Viyadükler
D) Hemzemin geçitler

39) DönüŞ sırasında araca etki eden kuvvete ne denir?

A) Basınç
B) Merkez kaç kuvveti
C) İvme
D) Kaldırma kuvveti

40) Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lı Ştır?

A) Tarifeli yolcu taşımalarında, her yolcu için ayrı ayrı yolcu bileti düzenlenmesi zorunludur.
B)  Yolcular için ayrılmış oturma yerlerinin numaralandırılması zorunlu değildir.
C) Bir yolcuya satılmış olan oturma yeri başkasına satılamaz.
D) Yolcular     için  ayrılmış  ve  numaralandırılmış  olan  oturma  yerlerinin  dışında  yolcu taşınamaz.
9

 

41) Karayolu  TaŞıma  Yönetmeliğine  göre,  aŞağıdakilerden hangisi  uluslararası  yolcu  ve eŞya taŞımaları kapsamında  d eğild ir ?

A) Türkiye’ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen yolcunun, eşyanın ve kargonun varış yerlerinden üçüncü ülkelere yapılan taşımalar.
B)  Türkiye’den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan ikili taşımalar.
C) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye’ye yapılan ikili taşımalar.
D) İndirme, bindirme ve/veya yükleme boşaltma yerleri, taşımayı yapan taşıtın ait olduğu ülke taşımalar.

42) Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre aŞağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Düzenli  seferli  yolcu  taşımalarında  kalkış  ve  varışların  bir  terminalden  yapılmaması esastır.
B)  Yolcu  taşımacılarının  en  az  bir  yolcu  terminaline  bağımsız  olarak  veya  birlikte  sahip olmaları veya bu terminalin  kullanma hakkını haiz olmaları zorunludur.
C) Aynı terminalden nitelik ve niceliğine göre birden fazla taşımacı yararlanamaz.
D) Eşya taşımacılığında terminal zorunluluğu vardır.

43) Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taŞımaları ile ilgili olarak aŞağıdakilerden hangisi  yan lı Ştır?

A) Terminallerde yolcu indirilip, bindirilebilir.
B)  Ara duraklarda yolcu alınabilmesi için yetki belgesi sahibine ait bir şube veya acentesi olmalıdır.
C) Ara duraklar seyahatin başladığı ilk kalkış ve son varış yeri olarak kullanılabilir.
D) Terminal ve ara duraklar dışında yolcu indirilip bindirilmez.

44) Karayolu TaŞıma Yönetmeliğine göre tarifeli yolcu taŞımacılığı faaliyetinde bulunacak yetki belgesi sahipleri için taŞıma hat sayısı neye göre belirlenir?

A) Özmal taşıt sayısına göre
B)  Özmal koltuk kapasitesine göre
C) Özmal ve sözleşmeli koltuk kapasitesine göre
D) Özmal ve sözleşmeli taşıt sayısına göre

45) AŞağıdakilerden hangisi Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’nin kapsamı dıŞındadır?

A) Kamuya açık karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan yolcu ve eşya taşımaları.
B)  Taşıma işleri komisyonculuğu yapanlar.
C) Taşımacılık faaliyetlerinde yararlanılan her türlü taşıt, araç, gereç, yapı ve tesisleri.
D) Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların römorklarıyla yapılan taşımalar.

46) Karayolu   TaŞıma   Yönetmeliğine  göre   tarifesiz   yolcu   taŞımaları   ile  ilgili   olarak aŞağıdakilerden hangisi yanlıŞtır?

A) Tarifesiz yolcu taşımalarında taşıma sözleşmesi yapılması taşımacının isteğine bağlıdır.
B)  Taşıma sözleşmelerinde, akit tarafların  adı, soyadı veya unvanları ile kalkış ve varış
yerinin belirtilmesi zorunludur.
C) Taşınan  yolcuların  numaralandırılmış  oturma  yerlerine  göre  düzenlenmiş  yolcu  isim listesinin bulunması zorunludur.
D) Yapılan  taşıma  sözleşmesine  uygun  fatura  düzenlenmesi  ve  bir  nüshasının  yapılacak denetimlerde   ibraz   edilmek  üzere  seyahat  esnasında  taşıt  üzerinde  bulundurulması zorunludur.

47) “Tarifeli yolcu taŞımalarında; Bakanlıkça onaylanmıŞ  zaman tarifesinde yer alan bir saatin  ……………………………….ek  sefer  konulabilir.  Bu  ek  sefer  için  yolcu  bileti düzenlenmesi ve taŞıt tahsis edilmesi zorunludur.”

Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki boŞluğu doldurunuz.

A) 10 dakika öncesi veya sonrasına
B)  15 dakika öncesi veya sonrasına
C) 20 dakika öncesine
D) 30 dakika öncesi veya sonrasına

48) Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lıŞtır?

A) 6 yaşın altındaki çocuklar yolcu bileti düzenlenmeksizin kucakta seyahat edebilirler.
B)  6 yaşın altındaki çocuklar için koltuk talep edilmesi halinde, bilet ücreti geçerli ücret tarifesi üzerinden % 30 indirimli düzenlenir.
C) 6 yaş ve üzeri tüm yolcuların ayrı koltukta seyahat etmesi zorunludur.
D) 6-12  yaş  arası  çocuklar  için  bilet  ücreti  geçerli  ücret  tarifesi  üzerinden  %50  indirimli düzenlenir.

49) Karayolu TaŞıma Yönetmeliği’ne göre aŞağıdakilerden hangisi  yan lıŞtır?

A) Yolcu taşımacıları, şoförlerinin seyahat esnasında yolcularla veya personelle uzun süreli
sohbet etmelerini önlemek için gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.
B)  Yolcu  taşımacıları  ve  acenteleri,  bilet  satışı  yaptıkları  terminallerde  ve  çevresinde yolcuları yönlendirmek için personel istihdam edebilirler.
C) Yetki belgesi sahipleri, güzergâh mesafesini dikkate         alarak  yeteri   kadar   şoför bulundurmakla yükümlüdürler.
D) Yetki  belgesi  sahipleri,  geçerli  araç  muayenesi  olmayan  ve  teknik  şartlara  uymayan taşıtlarının trafiğe çıkmasına engel olmakla yükümlüdürler.

50) Karayolu TaŞıma  Yönetmeliğine göre, B1 ve B2 yetki belgeleri eki taŞıt  belgelerine asgari kapasitenin dıŞında kaydedilecek otobüsler kaç yaŞından büyük olamaz?
A)   8
B) 10
C) 12
D) 20

29 Eylül 2012 SRC 1 Sınav Soruları

1

C

11

C

21

A

31

A

41

D

2

D

12

B

22

D

32

C

42

B

3

A

13

A

23

B

33

D

43

C

4

B

14

D

24

A

34

D

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu

İlgili Makaleler