9 haziran src sinavi

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)
9 haziran src sinavi - 3.7 out of 5 based on 43 votes
Kullanıcı Oyu:  / 43
PLG_VOTE_POORPLG_VOTE_BEST 

 

9 haziran src sinavi

9 haziran 2013 src ody üdy sinavi tarihleri ne zaman sonuçları sınav takvimi sınav harcı

 

Karayolu Taşımacılık Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği çerçevesinde,

1- Bakanlığımızca yetkilendirilen eğitim merkezlerinden, Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama  Belgesi  alarak  sınava  girme hakkı  kazanan  (SRC 1,  SRC2,  SRC3,  SRC4, SRC5, ODY Türü ve ÜDY Türü) ,

2- Yönetmeliğin 8 inci maddesi kapsamında; eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar (ODY Türü ve ÜDY Türü) ,
için,

2013  yılı  içerisind e  4 (dört) adet Mesleki Yeterlilik Sınavı  yapılacaktır.

Sınav tarihleri ile sınav başvuru başlangıç ve başvuru bitiş tarihleri aşağıda belirtilmiştir.

2013 YILI MESLEKİ YETERLİLİK SINAV TARİHLERİ

SINAV TARİHİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURU BİTİŞ TARİHİ

     

09 HAZİRAN 2013

15 NİSAN 2013

03 MAYIS 2013

     
     

 

1)    09  HAZİRAN  2013  TARİHLİ  MESLEKİ  YETERLİLİK  SINAVI  İÇİN,

Mesleki    Yeterlilik     Eğitimi     vermek    üzere    Bakanlığımızca     yetkilendirilen     eğitim merkezleri tarafından 26 Nisan  2013 günü saat  21.00’e kadar tamamlanmış eğitimlere katılan  ve  müracaat  tarihleri  içerisinde  Bakanlığımıza  bildirilenler  09  Haziran  2013 tarihinde yapılacak sınava müracaat edebilecektir.

Eğitimden  muaf  olup,  doğrudan  sınava  girme  hakkı  olanlar  için  Bakanlığımız  Bölge Müdürlüklerine başvuru süresi 26 Nisan 2013 tarihinde saat 17.00’de son bulacaktır.

09 Haziran 2013 tarihinde yapılacak  Mesleki Yeterlilik Sınavına müracaatta  bulunan kişiler 60 TL  sınav ücretini en geç 10 Mayıs 2013   tarihinde mesai saati sonuna kadar yatırmak zorundadırlar.

 

NOT:  Bakanlık gerektiğinde sınav tarihlerinde değişiklik yapabilir

AÇIKL AM A  :

Eğitimden muaf olup, doğrudan sınava girme hakkı olanlar,

1-  Üniversitelerin/yüksekokulların   4   yıllık   lisans   eğitimi   veren   ulaştırma,   lojistik, ulaştırma  ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerinden mezun olanlar ile diğer bölümlerinden mezun olup lojistik, ulaştırma, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu  trafiği  alanlarında  ihtisas,  yüksek  lisans  veya  doktora  derecesi  yapmış olanlar onaylı yüksekokul diploması ile sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

2-  Ulaştırma,     Denizcilik    ve    Haberleşme     Bakanlığı    Karayolu    Düzenleme    Genel Müdürlüğü veya Ulaştırma Bölge Müdürlüklerinde en az üç yıl süreyle şube müdürü veya  bölge  müdür  yardımcısı  ünvanı  ile  görev  yapmış  olanlar  ile  Emniyet  Genel Müdürlüğünün merkez veya  taşra teşkilatında en az üç yıl süreyle trafik ile ilgili bölümlerde  daire  başkanı  veya  emniyet  müdürü  olarak  görev  yapmış  olanlar  bu durumlarını belgelemeleri kaydıyla sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

3-  ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi ile en az 5 yıl mesleki faaliyette bulunduğunu belgeleyenler sadece tercih ettikleri ÜDY türü,

4- Yüksekokul mezunları sadece tercih ettikleri ODY türü,

Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilirler.

Yapılan incelemelerde gerekli şartları sağlamadığı tespit edilenler ile adlarına sınav giriş belgesi düzenlenmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

 Mesleki  Yeterlilik  Eğitimi  Tamamlama  Belgesi  Alarak  Sınava  Girme  Hakkı
 Kazananlar  Aşağıda  Belirtil en  Şeki l de  Sına v  Müra caa tında  Bul una ca kl a rdı r.

1)  Mesleki    Yeterlilik    Eğitim    Merkezlerinden    eğitim   almış    ve   Bakanlığımızca    eğitimi onaylanmış  kişiler  kendi  (e-devlet)  şifreleri  ile   www.turkiye.gov.tr  adresinde  bulunan Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü hizmetlerinden Sınav Başvuru hizmetini kullanarak veya  mesleki  yeterlilik  eğitimini  aldıkları  eğitim  merkezlerinin  yetkilisine  ait  (e-devlet) şifresi ile en son altı ay önce çekilmiş  (yüz hatlarının tamamı gözükecek şekilde ve renkli) resimleri            taranarak  kamu.turkiye.gov.tr adresinden  müracaatta bulunabilirler. Kendilerine ait resimleri taranmamış olan adaylar sınava alınmayacak olup, sınava alınmış olsalar bile sınavları geçersiz sayılacaktır.

Sınav    başvuru    başlangıç    tarihinden    önce    Bakanlığımız    evrak    kaydına    giren kursiyerlerin resim düzeltme talepleri işleme alınacak olup, sınav başvuru tarihinden sonra yapılan resim düzeltme talepleri bir sonraki sınav için dikkate alınacaktır.

2)  Eğitim kurumunun kapatılmış olması halinde sınav başvurusu yapacak kişi kendi şifresi veya herhangi bir eğitim kurumu aracılığıyla müracaat edebileceklerdir.

 

3)  Sınav ücreti, T.C. kimlik numarası belirtilerek  Karayolu Ulaştırma Uygulama ve Araştırma
Merkezi adına Halk Bankası nezdindeki SRC, ODY, ÜDY Sınav Hesabına yatırılacaktır.
 Havale  v e ya  E FT  yapıl m amalıdı r.
4)  Sınav müracaatında bulunmuş ancak sınav ücretini yatırmayanlar adına sınav giriş belgesi düzenlenmeyecek ve bu kişiler sınava kabul edilmeyeceklerdir.

 Eğitimden  Muaf  Olup,  Doğrudan  Sınava  Girme  Hakkı  Olanl ar  İçin  Sınav
 Başvurusunda  Gerekli  Belgeler:

 

   Sınav Başvuru Formu ( Bakanlığımız Bölge Müdürlüklerinden veya  www.kugm.gov.tr internet adresinden temin edilebilmektedir.)

   Yüksekokul diploması veya  eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin aslı veya onaylı örneği,
   T.C. kimlik numarası işlenmiş Nüfus Hüviyet Cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport
fotokopisi,
   2 adet fotoğraf (4,5 x 6 cm. ebadında),

 

 E ĞİT İMDEN  MUA F  OL UP,  DO ĞRUD AN  S INAVA  GİRME  HA KK I  OL ANL AR  İÇİN
 S INAV  BAŞ VURU  AD RES L E Rİ
   I. Bölge Müdürlüğü (İstanbul)
   II. Bölge Müdürlüğü (Ankara)
   III. Bölge Müdürlüğü (İzmir)
   IV. Bölge Müdürlüğü (Bursa)
   V. Bölge Müdürlüğü (Adana)
   VI. Bölge Müdürlüğü (Antalya)
   VII Bölge Müdürlüğü (Gaziantep)
   VIII. Bölge Müdürlüğü (Diyarbakır)
   IX. Bölge Müdürlüğü (Samsun)
   X. Bölge Müdürlüğü (Erzurum)
   XI. Bölge Müdürlüğü (Trabzon)
   XII. Bölge Müdürlüğü (Sivas)
   XIII. Bölge Müdürlüğü (Bolu)

 AÇIKL AM A LAR :

1)  Sınava girmek isteyen adayların kabul edilmiş başvuru sayısının 250 kişiden az olması halinde o ilde sınav düzenlenmeyecek olup,  adaylar tercih ettikleri ikinci ilde sınava alınacaklardır. Tek sınav yeri tercihi yapanlar tercih yaptıkları sınav yerinde sınav yapılmaması  halinde, tercih ettikleri sınav yerine en yakın sınav yapılacak merkezde sınava alınacaklardır.

2)  Bakanlığımız tarafından sınav kayıtları yapıldıktan sonra, sınava girecek adayların sınav  müracaatında  vermiş  olduğu  evraklara  ilişkin  herhangi  bir  düzeltme  ve değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.

 

3)  Adaylar,  sınav  giriş  belgelerini   http://www.turkiye.gov.tr adresinden  e-devlet şifreleri ile veya    sertifikalarını  aldıkları eğitim  kurumları     aracılığıyla http://kamu.turkiye.gov.tr adresinden temin edebilirler. Adaylara ayrıca posta ile sınav giriş belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile  resimli   kimlik belgelerini   (nüfus   cüzdanı,  ehliyet, pasaport)   yanlarında bulundurmak zorundadır. Söz konusu belgeleri ibraz etmeyenler sınava giremezler.

4)  Posta ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir.

5)  Sınav ücreti hiçbir şekilde iade edilmeyecektir.

 Src Ody Üdy Sınav Başvuru  Formu  İçin  Tıklayınız !

Yazdır

Joomla SEF URLs by Artio
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Sınavı
  • Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Kurumu